Sanopass

Regulamentul programului de recomandari

Prezentul program de recomandări (denumit în continuare ,,Programul”) este organizat de societatea comercială SanoPass SRL., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social str. Gimnaziului, nr. 18, et. 1, Oraș: Târgoviște, Județ/Sector: Dâmbovița, Cod poștal: 130017, Cod fiscal/C.U.I.: 40308760, Nr. Registrul Comerțului: J15/1721/2018, Contul bancar: RO59 BTRL RONC RT04 7970 2201, Banca Transilvania, având un capital social subscris și vărsat de 1.000 Lei de lei (denumită în continuare „Organizatorul”) în condițiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”).

Programul se desfășoară începând cu data de 01 iunie 2019, pe o perioadă nelimitată. Organizatorul iși rezervă dreptul de a înceta derularea Programului în orice moment, prin informarea prealabilă a participantilor efectuată prin intermediul site-ului www.sanopass.ro cu cel putin 14 zile calendaristice înainte de încetarea efectivă a Programului.

Participarea la Program este deschisă oricărei persoane fizice cu cetățenie română și cu domiciliul în România, care a împlinit vârsta de 18 ani pană la data transmiterii recomandării („Participantul) și care, pe durata desfășurării Programului, a recomandat, prin completarea corectă a formularului de recomandări pus la dispoziție de Organizator („Formularul “SanoPass Recomanzi” denumit în continuare și „Formularul de recomandare”), cel puțin o companie care îndeplinește condițiile art. 4 de mai jos („Compania Recomandată”). Nu pot avea calitatea de Participanți la acest program de recomandări angajații Organizatorului sau membrii de familie ai acestora, precum și peroanele juridice ce controlează direct sau indirect compania recomandata (de ex. administratori, directori generali ai companiei recomandate).

O Companie recomandată în sensul prezentului Regulament este orice persoană juridică română sau străină cu angajați pe teritoriul României, care, la momentul primirii de către Organizator a Formularului de Recomandare conținând datele acesteia, nu este deja client al Organizatorului, pentru orice serviciu oferit de Organizator, neavând nicio factură emisa de Organizator pe numele ei sau achitată în ultimele 12 luni. Nu se considera a fi o Companie Recomandată persoana juridică controlată direct sau indirect de către persoana care completează Formularul de recomandare, precum și situația în care Participantul are calitatea de director ori administrator al persoanei juridice recomandate.

Începând cu data de 01 iunie 2019 Organizatorul pune în mod gratuit la dispoziția viitorilor Participanți Formularul de Recomandare “SanoPass Recomanzi”, care va fi disponibil pe site-ul www.sanopass.ro/. Ulterior obținerii acordului din partea persoanei de contact a Companiei recomandate cu privire la transmiterea către SanoPass a datelor sale de contact, Participanții vor completa Formularul de Recomandare cu informații corecte și complete, și vor trimite Formularul de Recomandare Organizatorului prin intermediul paginii https://sanopass.ro/recomanda-client/  la adresa office@sanopass.ro . Pentru fiecare Companie recomandată, Participanții completează un Formular de Recomandare. La primirea Formularului de Recomandare, Organizatorul va include datele Companiei Recomandate în baza sa de date și va contacta telefonic Compania Recomandată pentru a-i prezenta oferta de abonamente medicale SanoPass și a-i propune să devina client al Organizatorului pentru aceste servicii. Dacă pe parcursul Programului de Recomandare, mai mulți Participanți recomandă aceeași companie (identificată după cheia unică CUI), Organizatorul il va lua în considerare doar pe primul Participant care a recomandat compania în cauză și il va recompensa conform Grilei de bonusare, dacă recomandarea respectă prezentul Regulament.

 În cazul în care, în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea de către Organizator a Formularului de Recomandare, Compania Recomandată de un Participant prin Formularul de recomandare devine clientă a Organizatorului pentru serviciile SanoPass (abonamente medicale), având deja, în acest termen, o factură achitată pentru astfel de servicii, Organizatorul acordă respectivului Participant o recompensă, doar pentru prima comandă a Companiei Recomandate ce satisface cerințele prezentului Regulament, ce constă în acordarea unor sume prin transfer bancar in contul IBAN indicat de catre persoana ce recomanda, conform grilei următoare:

  • între 2 – 10 salariați 200 lei
  • între 11 – 20 salariați 300 lei
  • peste 20 salariați 500 lei

* “Număr salariați beneficiari” reprezintă numărul de beneficiari corespunzători primei facturi emise de Organizator pe numele Companiei Recomandate care i-a devenit client și achitate de aceasta,. Această grilă de premii este valabilă începând cu data de 01 iunie 2019 și se va aplica tuturor Participanților la programul “SanoPass Recomanzi” care vor deveni eligibili pentru premiu după această dată (compania recomandată va avea o prima factură plătită pentru abonemante medicale SanoPass, respectând condițiile din acest Regulament). 

Participanții au obligația ca toate informațiile pe care le furnizează prin intermediul Formularului de Recomandare să fie adevărate, exacte și complete și transmise către SanoPass doar dacă exista consimțământul persoanelor de contact în acest sens. Organizatorul atenționează Participanții asupra faptului ca informațiile eronate nu vor fi luate în considerare pentru a acorda unei persoane calitatea de Participant la Program și/sau recompensele de la art. 6 de mai sus și nu vor angaja răspunderea Organizatorului în raporturile cu Participanții sau cu terții.

Organizatorul se angajează să asigure confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul Formularului de Recomandare și să le prelucreze în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) și doar în scopul implementării prezentului Regulament. În virtutea GDPR, participanții, precum și persoanele de contact din cadrul Companiilor Propuse au dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal ale acestora (au dreptul de a obține de la SanoPass confirmarea că prelucrează datele personale, precum și informații privind specificul prelucrării), au dreptul de a cere rectificarea (modificarea) sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor (au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele personale într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat, spre exemplu în format Excel). Pentru mai multe informații, se poate consulta Politica de confidentialitate a SanoPass. În plus, au dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru exercitarea drepturile menționate mai sus, se va transmite o solicitare pe adresa: office@sanopass.ro .

Organizatorul va calcula, reține și vira la bugetul de stat impozitul aferent fiecărei recompense în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participantului recompensat. Astfel că Organizatorul va achita către Participant valoarea după reținerea impozitelor și altor obligații de natură fiscală.

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești române competente în conformitate cu legislația română aplicabilă.

Prezentul Regulament este disponibil cu titlu gratuit pe site-ul Organizatorului www.sanopass/resurse  pe întreaga perioadă de desfășurare a Programului. Participarea la Program implică acceptarea fără rezerve de către Participanți a tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.